Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fogalmak

2010.01.11
Tarr Dániel
Mágikus Tudományok
 
 
     “A Mágia a Természetről szóló Bölcselet Legmagasabb, leginkább Abszolút és Isteni formája, ami csodálatos műveleteiben és műveiben a dolgok belső és rejtett természetének helyes megértése által előrehaladott; így az igaz hatások (Közvetítők, Actives), a megfelelő befogadókra (Fogadók, Passives) alkalmazva, furcsa és ámulatba ejtő hatásokat hoznak létre. Miután a Mágusok alapos és gondos kutatói a Természetnek: ők, jártasságuk által képesek olyan hatást létrehozni, ami a hétköznapi ember számára csodának tűnik.”
 
(Lemegeton vel Clavicula Salamonis Legis)
     
Definíció: A Mágia olyan Tudomány és Művészet, amely az Akarattal összhangban lévő változást hoz létre.
 
Posztulátum: BÁRMILYEN kívánt változást el lehet érni, ha alkalmazzuk a megfelelő fajtájú és mértékű Erőt, a megfelelő módon, a megfelelő közvetítőn keresztül, a megfelelő tárgyra.
 
Theorémák: 1) Minden szándékos (akaratlagos) cselekvés Mágikus Cselekedet.
 2) Minden célját elért cselekvés megerősítése a posztulátumnak.
 3) Minden eredménytelenség azt bizonyítja, hogy a posztulátum egy vagy több előfeltétele nem teljesült.
 4) Akármilyen Változás létrehozásának első feltétele, a körülmények minőségi és mennyiségi megértése.
 5) Akármilyen Változás létrehozásának második feltétele, a szükséges erők helyes mozgásba hozatalának gyakorlati képessége.”
 
(Aleister Crowley: Magick in Theory and Practice)
 
· A Mágikus Jelenségek, azonban egy alosztályba soroltatnak, mivel ezek akaratlagosak, és okukként ‘valóságos’ jelenségek egy sorozata áll, amit a Ceremonális Mágia műveleteinek nevezünk.
· Ezek a következőből állnak: 1) Látvány. (A kör, négyzet, háromszög, stb.)    2) Hang. (Az Invokációk.) 3) Szag. (A Füstölők.) 4) Íz. (A Szakramentumok.) 5) Érintés. (lásd 1.) 6) Elme. (Mindezek kombinációja és a jelentőségükre való reflexió.)
· Ezek a szokatlan benyomások (1-5), szokatlan tudati változásokat okoznak; így ezek összhatása (6) is szokatlan természetű. Ennek újra kivetülése a látszólagos jelenségvilágba éppen ezért szokatlan.
· Ebben áll a Ceremonális Mágia műveleteinek és hatásainak valósága...”
 
(Aleister Crowley: Goetia)


 
A Mágia abszolút célja az ember ráébresztése saját spirituális- és szellemi valóságára és annak kiterjesztése a teljesség felé. Mint ilyen, módszert kínál az ember magasabb dimenzióinak elérésére. Ezen praxis elsődleges részét a hermetikus hagyomány ezoterikus rendszerei képezik, melyek olyan univerzális rendszerek, amelyek felfedik az ember rejtett szellemi képességeit, és rávilágítanak a világ rejtett összefüggéseire. Olyan “okkult titkokat” tárnak fel, melyek elzártak a hétköznapi tapasztalástól - kinyitnak bizonyos mágikus 'kapukat'. Azonban önmagukban nem kínálnak abszolút módszert vagy értelmezési megoldást ezen új tudati-tereket illetően. A fokozatos, beavatási rendszereken alapuló hermetikus (mágikus-) praxis az a módszer, mely lehetővé teszi a mágikus rendszerek által feltáruló tudás-tartományok célszerű használatát, keretet szabva az amúgy önmagukban nem megálló tudati tapasztalatoknak. A Mágia az igazság kutatása - az ember teljességének keresése: a testi-, lelki-, szellemi-tökéletesség megvalósításánaktudománya.
 
A Mágiában alapvető megkülönböztetés a „Felső Mágia” vagy Magia Divina (isteni mágia) és az „Alacsony Mágia” vagy Magia Homine (emberi mágia) radikális különválasztása. Az Felső Mágia olyan mágikus műveleteket takar, amelyek a világ rendjének megerősítését eredményezik, így az isteni akarattal egységben működnek. Az Alacsony Mágia ezzel szemben a varázslás, azaz a túlvilági erők hasznossá tétele végletesen személyes érdekeknek alávetve, (gyakran az embertársakat megkárosító szándékkal). A mágia fogalmát ezzel szemben értékelésmentesen használjuk. A Mágia valójában olyan gyakorlati, módszertani 'tudományok' gyűjtőfogalma, amelyek bizonyos célok elérése érdekében kialakított módszerek és szabályok összefüggő rendszereit jelentik.
 
I. A Mágikus tudományok:
 
Magia Naturalis (Természetes Mágia) – a 15.-17. században kedvelt megnevezés, amely csak a töredékesen felfogott természeti erőkkel (magnetizmus, elektromosság) való foglalatosságot jelenti elsősorban. Célja a természeti erők feletti uralom megszerzése (volt). Sok mai természettudomány köszönheti létét a Természetes Mágiának, mint például az orvostudomány, a biológia, a fizika, a kémia, optika, stb. Olyan 'tudományok' tartoznak ide mint a szimpatetikus mágia, asztrológia, alkímia, kiromantia, metoszkópia (fiziognómika), karakterológia (pl.: arcformákból levont személyiségtípusok), álomfejtés, stb.
Fontos természet-mágusok: Hieronimus (Geronimo) Cardanus, Giambattista della Porta, Caspar Schott, Mizaldus, Friedrich von Johann Flemming és Johann Samuel Halle.
 
Teurgia (Angyal vagy Szellem idézés) = „Fehér Mágia” – Olyan mágikus művelet, amelyet jó szellemek vagy angyalok segítségével hajt végre a mágus. Az idézéseknek olyan formája, mely során a mágus intelligenciákkal és démonokkal kerül kapcsolatba. A természetfölötti lények titkos nevének, a megidézés alkalmas időpontjának, a ruházat, a füstölőszer helyes kiválasztásának, a megszólítás módjának ismeretén, valamint annak tudásán alapszik, hogy miképpen lehetnek a megidézett szellemek a mágus szolgálatára.
Fontos teurgisták: Petrus Aponensis, Valentin Weigel, Giordano Bruno, John Dee, Jean Belot, Giuseppe Francesco Borri, Pszellosz Mihály, Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, és Trithemius.
 
Goetia (Idézés) = „Fekete Mágia” – Tiltott, természetellenes mágiaként (magia innaturalis prohibita) is ismert tudomány. Olyan varázslatot jelent, mely túlnyomóan a Nekromantia-t, halottidézést, vagy Nigromantia-t, démoni lények megidézését jelenti blaszfémikus szertartások segítségével.
Nekromantia (Halott idézés) – Olyan mágikus művelet, mely során egy megholt személy, vagy egy „flaga” (személyi és családi védőszellem) jelenik meg valamilyen formában. Általában varázsmondókák (inkantáció), rítusok (ceremónia) és áldozatok segítségével hívják elő a halott szellemet. A Nekromantián belül megkülönböztetünk Scyomantia-t – amikor csak a halott árnyképe jelenik meg –; és Nekyomantia-t – amikor a halott teste újra felegyenesedik, de ehhez véráldozatra is szükség van.
Nigromantia (Démonidézés) – Olyan varázslat, amelyet a mágus az ördög vagy más démonok segítségével hajt végre. A démonok a ráolvasás (conjuratio) folytán arra kényszerülnek, hogy a nigromanta szolgálatába álljanak. A Nigromantia általában rosszhírű helyeken (romok, vesztőhelyek és keresztutak) zajlik, ahol varázsköröket rajzolnak a földre, mely köré mágikus karaktereket rajzolnak, valamint a démonok neveit. A varázslónak vigyáznia kell a jelentkező démonok mindenféle cseles csábításaitól, amellyel rá akarják bírni, hogy kilépjen a körből, mert akkor kiszolgáltatottá válik nekik. Gyakran füstöléssel vonzzák oda a démont, akit addig gyötörnek varázsigékkel, míg meg nem teszi, amit a varázsló kér. A Nigromantiához tartozik az Exorcizmus (démonűzés) is, amikor is a démonokat a megszállottak elhagyására kényszerítenek. A megszállottság (obsessio) kezelése külön 'tudományág'.
Fontos exorcisták: Vespasianus és fia Titus, Nicolaus Blume von Dohna, Maximilian von Eynatten, Girolamo, Johann Joseph Gassner és Franz Anton Mesmer.
Maleficium (Boszorkányság) – A hagyomány olyan mágikus cselekedeteket kapcsol ehhez a fogalomhoz, mint az időjárási varázs; a szerelmi varázs; a hullák testrészein való manipulációk, különösen a felakasztott emberek testrészeivel a varázsszerek elkészítésénél; a képvarázs (invultulatio); az átkozás (pl.: betegséggel, vaksággal való megrontás); az istenkáromló szokások (pl.: ostyagyalázás); valódi bűntettek (pl.: terhes nők meggyilkolása, hogy a meg nem született magzat szívéből varázsszert készítsenek), stb.
 
Diabolica (Diabolikus (Ördögi Mágia)) – A keresztény nyelvhasználatban feltűnő kategória, amely a démonikus erők alkalmazását értik az ember szolgálatában. Azonos a varázslattal, azaz olyan a mágikus művelet, amikor az ember önkényesen kezeli a természetfölötti, titokzatos erőket. Ez már önmagában – mindegy, hogy az eközben megadott cél megvetendő-e vagy sem – Isten ellen való súlyos bűnnek tekintették.
 
Mantika (Jövendölés) – A jövőbelátás tudománya. Számtalan formáját ismerjük:
Aeromantia: jóslás levegőből és a felhők mozgásából
Alectryomantia: jóslás az abc-re szórt magokból, oly módon, hogy egy kakas felszedegetett egy-egy szemet és az ily módon feljegyzett betűk nevekké és szavakká állnak össze.
Alphitomantia (aleuromantia): jóslás lisztből.
Asztromantia: jóslás a csillagok és bolygók mozgásából = Asztrológia
Axinomantia: a lazán fogott fejsze mozogni kezd, ha kiejtik a bűnös nevét.
Belomantia: jóslás a nyíl röptéből.
Bibliomantia: valamilyen könyv vaktában való felütése és valamilyen tetszőleges hely pálcikával való megérintése. Az ott talált kifejezés felvilágosítást ad a feltett kérdésről (pl.: sortes Vergilianae). Kedvelt könyvek a Biblia és Vergilius Aeneis-a. = az ókori stichomantia.
Cephaleonomantia: jóslás valamilyen állat fejmozdításából, általában a szamáréból.
Chiromantia: tenyérjóslás, amely elsősorban a tenyér alakja és a kézhajlat barázdái közti megfeleléseket veszi figyelembe. Az egyes dombok és vonalak asztrológiai kapcsolatát is figyelembe veszik. Mi több egyes tenyérjósok a tenyeret az egész makrokozmosz lenyomatának tekintik. A Chiromantia-t tekintik a szignatúratan egyik fajtájának is.
Fontos chiromanták: Eumolposz, Helenosz, Artemidorosz, Andrea Corvo de Mirandola, Tricassa de Cerasari, Belot, Desbarolles, Robert Fludd, Agrippa von Nettesheim és Cheiro.
Coscinomantia: jóslás szitából.
Daphnomantia: jóslás babérlevél segítségével.
Dactyliomantia: hajszálra akasztott gyűrű lengetése abc vagy vizescsésze fölött.
Geomantia: „pontozóművészet” – a jós gyorsan és vaktában 16 sornyi pontot rak viaszba, homokba vagy papírra, ezeket aztán 12 mezőből álló négyzet, a „geomanciai tükör” segítségével elrendezi és asztrológiai szempontok alapján magyarázza. (Hasonló rendszereket találunk Kínában, Nyugat-Afrikában és Elő-Ázsiában.)
Fontos geomanták: Agrippa von Nettesheim, J.F. Buddaeus, C. Peucer, Valentin Weigel, H. de Pisis, W. Abraham, J. Bolte és R. Jaulin.
Hieroscopia: jóslás megszentelt tárgyak segítségével.
Hepatomantia (heptoscopia): jóslás a májból = az ókori haruspicium.
Kristallomantia: Kristállyal való jövendölés, tágabb értelemben a tükröző tárgyak által (pl.: kristálygömb, varázstükör, üveggolyó, stb.) által létrehozott látomások értelmezése. A Kristallomantia válfaja a tükröző vízfelület általi jövendölés (Hydromantia és Gasztromantia). A varázstükröt koncentrációs eszközként is használják belső víziók gerjesztésére (katotromantia).
Fontos Kristallomanták: Guillamue de Paris, M. Michel de Nostradamus, John Dee, Emanuel Swedenborg, Potet, Cahagnet és Cheiro.
Oneiromantia: jóslás álmokból. Gyakran a templomban való alvást (inkubáció) jelenti.
Fontos oneiromanták: Arisztotelész, Cicero, Artemidorosz, Szünésziosz, Agrippa von Nettesheim, Albertus Magnus, Marsilio Ficino, Cardanus, és Anhorn.
Onymantia: a Kristallomantia egyik változata.
Orneomantia (ornithomantia): jóslás a madarak röptéből = az ókori augurium.
Pegomantia: jóslás forrásokból.
Rhabdomantia: jóslás a varázsvessző segítségével.
Tetratoscopia: a prodigiumok („csodajelek”), azaz feltűnő események profetikus értelmének megfejtése.
Xylomantia: jóslás pálcák vagy kockák segítségével = az ókori sortilegium.
 
Szignatúratan : (A Signatum tudománya) – A megfelelések (analógia) szisztematikus kutatása. Vagyis a planéták, növények, más teremtmények, az emberi test tagjai vagy ennek részei közt tapasztalható hasonlóságok és összefüggések módszeres vizsgálata. (Pl.: a mézfűnek szív alakú a levele, ezért jó szívgyógyszer készíthető belőle; a földi giliszta a köszvény gyógyszere, mert úgy meggörbül, mint a köszvénytől meggörbült végtag, stb.) A szignatúratan a mai homeopáthiában él tovább.
Fontos szerzők: Jakob Böhme, Giovanni Baptist, Marcantonio Zimar
 
Szigilliumtan : (A pecsétek tudománya) – Elsősorban amulettek, talizmánok, medalionok és szigilliumok készítése. Az amulett mágikus védőeszköz bizonyos ellenséges hatalmak ellen. A talizmán szerencsét hozó mágikus tárgy, általában abraxasgemmákkal, karakterekkel és héber szerencsehozó formulákkal ellátott gyűrű vagy nyaklánc. A medalionok többféle célból készülnek, készítésekor figyelembe veszik a fémek és bolygók kapcsolatát, majd mágikus négyszögeket és karaktereket vésnek rájuk, valamint intelligenciák és démonok neveit. A szigilliumok olyan mágikus pecsétek, melyek bizonyos mágikus erőket képesek magukba zárni és koncentrálni. Fontos segédtudományok a szignatúratan, a szimbólumtan és a karakterológia.
Fontos talizmán készítők voltak: Naftali ha-Kohen rabbi és Jehuda Löw rabbi
 
Szimbólumtan : (A szimbólumok tudománya) – A mágikus szimbólumok ismerete. A mágikus szimbólum teljes egészében nem a racionális észhez, hanem közvetlenül a mélyebb személyiségrétegekhez szól. Ezért csak részben lehet megmagyarázni, inkább intuitíve kell felfogni. A mágikus szimbólum ily módon olyan képzet és hittartalmat közöl, amely nyelvi megfogalmazása csak utalásszerű lehet. A szimbólum a rejtőzködő valóságok dinamikus aspektusa, amelyek közléskaraktere feltételezi a szemlélő befogadó fogékonyságát a komplex jelentéstartalmak archaikus formája iránt.
Fontos szimbólumgyűjtemények: Cirlot – A Dictionary of Symbols; A. Horneffer – Symbolik der Mysterienbünde; M. Schlesinger – Geschichte des Symbols; H. Silberer – Probleme der Mystik und ihrer Symbole; Titus Burckhardt – Mágikus Szimbólumok.
 
Szteganográfia : (A titkosírás tudománya) – Fontos mágikus titkok elrejtése a tudatlanok elől, oly módon, hogy valamilyen képies nyelvvé vagy kóddá alakítjuk az információt. Jelentősen meghatározta például az Alkímia és Kabbala nyelvezetét, de hatott például Leonardo de Vinci-re is.
Fontos szteganográfusok: Gustav Selenus, W.E. Heidel, Athanasius Kircher, R.G. Hanedi és J.B. Friedrici.
 
 
II. A Mágia módszertani formái:
 
Akarat Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt a Mágikus Akarat (Thelesma) erejével kívánják elérni. Fontos szerephez jutnak a koncentrációs, meditációs, imaginációs gyakorlatok és a belső lelki-, szellemi dimenzió erőinek kiismerése és alkalmazása. Néhányan az Akarat Mágia egyik válfajának tekintik az ún. Asztrál Mágiát, melynek lényege a mágikus aktus 'asztrálsíkon' történő realizációja.
Fontos akarat mágiai rendszer: Aleister Crowley – Magick rendszere
 
Alkimista Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt átvitt módon egy alkimista processzus keretén belül érik el. Általában a Felső Mágia kategóriájába tartozó műveleteket takar, általában lassú folyamat.
Fontos alkimista mágiai rendszer: Az Alkímia (rengeteg szerző)
 
Ceremonális vagy Rituál Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt rituális elemekkel kívánják elérni. A kívánt hatást egy szimbolikus térben, megjelenített szimbólumokon keresztül zajló manipulációkon keresztül érik el. Fontos szerephez jutnak a mágikus pecsétek (szigillium), mágikus ábrák és szimbólumok (gemma), mágikus fegyverek, füstölők, ruhák, stb.
Fontos ceremonális mágiai rendszer: Golden Dawn System of Magic
 
Invokációs Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt a Teurgia vagy Goetia módszerével, azaz valamilyen mágikus erő megidézésével kívánják elérni. Hangsúlyt kapnak a szellemek és démonok analógiákon alapuló megidézésének (invokáció) módszerei, továbbá a különböző védelmi mágiák. Az Invokációs Mágia gyakran használ ceremonális mágiai elemeket.
Fontos invokációs mágiai rendszerek az ún. Grimoire-ok: pl.: Clavicula Salamonis, Necronomicon, Goetia
 
Kabbalista Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt kabbalista módszerek segítségével érik el. Általában a Felső Mágia kategóriájába tartozó műveleteket takar.
Fontos kabbalista mágiai rendszer: A Kabbala (rengeteg szerző)
 
Káosz Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt bármilyen módszerrel érjük el. Általában ötletszerű, spontán, performance jellegű rítusokat jelent, ahol mindegy mit tesz az ember, fő hogy elérje vele a kívánt hatást. Jellemzőek az önkívületi állapotok és a transz.
Fontos káosz mágiai rendszer: Nincs. (Hiszen nem rögzített!)
 
Szimpatetikus Mágia : Olyan mágikus művelet, melynek lényege a megfeleléseken (analógia) keresztüli hatás. Azon alapszik, hogy a világban minden mindennel összefügg; a dolgok közt szimpátia vagy antipáta van. Így a szignatúratan segítségével komplex analógiás rítusok alakíthatóak ki.
Fontos szerzők: Plutarkosz, Aelianus, Athenaios, Pelagonius, Vegetius, Dioscurides, a trallészi Alexander, Aetios, Marcellus, Pseudo-Theodorus, Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Girolamo Fracastro és Erasmus.
 
Szexuál Mágia : Olyan mágikus művelet, ahol az adott célt különböző szexuális módszerekkel, orgiasztikus beavatásokon keresztül érik el. A szexuális egyesülést bizonyos mágikus erők megidézésére használják fel.
Fontos szexuál mágiai rendszer: Ordo Templi Orientis (O.T.O.)
 
III. Fontosabb történeti mágikus rendszerek:
 
Egyiptomi Mágia : Azonos az ún. „egyiptomi vallással”. Fontos nevek Imhoteph és Hermes Trismegistos. Az egyiptomi mágia elsődleges célja az örök élet megszerzése.
 
Enochiánus Mágia : John Dee (1527-1608) és Edward Kelly mágikus rendszere, amely elsősorban a Teurgia tárgykörébe esik. Szellemi lények és bolygóintelligenciák megidézésén keresztül történő beavatási rendszer, saját enochiánus „szellem nyelvvel”.
 
Golden Dawn Mágia : MacGregor Mathers (1527-1608) és Israel Regardie (1907-1985) mágikus rendszere, amely elsősorban Ceremonális Mágián alapuló komplex beavatási rendszer.
 
Magick : Az Aleister Crowley (1875-1947) által alapított Ezüst Csillag [Argentinum Astrum (AA)] mágikus rend mágikus rendszere, amely filozófiai magasságokba emelte a Mágiát, és az emberi akaratot tette meg legfelső mágikus princípiummá.
 
Rózsakeresztes Mágia : Michael Maier (1566-1622) és Robert Fludd (1574-1637) működése kapcsán kialakult mágikus rendszer. Ezt gyakorolják olyan mágikus társaságok mint a legendás Christian Rosenkreutz (1378-1484) által alapított Rózsakeresztes Testvériség, az Arany Rózsakeresztes Testvériség, és Jean Baptiste Willermoz (1767) alapította Fekete Sas Rózsakeresztes Rend és a Bulwer Lytton alapította Societas Rosicruciana [SocRos].
 
Templomos Mágia : Legfontosabb képviselőjük a Karl Kellner (-1905) alapításával létrejött a Keleti Templáriánus Társaság [Ordo Templi Orientis (O.T.O.)].