Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jövendölések megfejtése

2009.09.12

 

Jövendölések megfejtése az Újszövetségi Testamentom  JÁNOS JELENÉSEK KÖNYVE alapján:  Várhalmi László

Az írás nem fejezi ki a véleményemet és nem is tükrözi azt. A lenti írás EGY értelmezés, egy dekódolás.

Az ismertetetésre kerülő idézetekből és a megfejtésekből világosan kitűnik, hogy az Úr nem tekint el igéitől, azok hitetlen semmibe vételét szigorúan megbünteti. Az Ószövetségi és Újszövetségi igék megtagadásának következményeit jelen anyagunkban ismertetjük. A végítélet nem valami fantazmagórikus szupercsoda lesz, hanem az emberi bűn, kapzsiság, hatalomvágy, az Isteni és a természeti törvények semmibevételének egyenes fizikai, erkölcsi, társadalmi következménye. A bűn zsoldja a halál.
       A JELENÉSEK KÖNYVE hangvétele erősen allegorikus, tehát jelképrendszert alkalmaz, mindennek ellenére korántsem fantázia-termék, hanem nagyon is valóságos eseményeket jelez előre, melyek az emberi bűn egyenes következményei lesznek.
 
 
    Az 1,2 fejezetekben a hét Ázsiai gyülekezetről ír és beszél Pathmos szigetén János, melyeknek hét angyala a gyülekezet lelkeit jelenti, a hét gyertyatartó és a a hét csillag a hét gyülekezet szimbóluma, ez a hét első gyülekezet a következő 1., 2.. fejezetekben megbírálásra kerül, feladataikat jól-rosszul teljesítik és ez kerül kifejtésre ezekben a fejezetekben.
 
    A 3. fejezetben megjövendöli János, hogy megtéríti a hitetlen zsidókat, akik a Sátán zsinagógájából valók (Illuminátusok) akik nem fogadják el Krisztust, de megtérnek, leborulnak Jézus Krisztus lábai elé és elhiszik a János által hirdetett Krisztusi igéket is.
 
 A 4. fejezet ismerteti, hogy a királyi széken űl maga az Úr Isten, körülötte a fehér ruhába öltözött 24 vén, koronával fejükön. Ez egyben szimbóluma a nap 24 órájának.
   A négy lelkes állat nem más, mint a világ négy égtája, szimbolizálja az Isten által megszólított, a világ négy égtája felé lakó embereket.
 
     Az 5. fejezet ismerteti, hogy a királyi széken ülő Úr Isten kezében a titkok titka, a végítélet hét pecséttel lezárt könyve van, melyet csak egyedül Ő ismer és csak fia Jézus Krisztus tud kinyitni.
Jézus Krisztus a keresztáldozata által minden népet és nemzetet megváltott. A királyi szék, a lelkes állatok és a Vének körül 201 millió angyal volt, ezek az Isten akaratának végrehajtói.
 
A 6. fejezetben az első pecsét felnyitásakor láthatóvá válik, hogy fehér lovon űlő, akinél íjj van, fején korona, nem más mint maga az Úr Jézus Krisztus, aki kihirdette az evangéliumot az egyetlen igazságot a Földön, melyet megtagadtak a hitetlenek.
A második pecsét felnyitásakor a veres lovon ülő nem más, mint a kommunizmus, melynek megadatott, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék. Köztudott, hogy a kommunizmus 1917-ben kezdődött Lenin és Sztálin hatalomra kerülésével a Szovjetúnióban és 1989-ben fejeződött be a Szovjetúnió felbomlásával, valójában a szelleme (utóvédharca) ma 2005-ben is él és pusztít, mivel a liberalizmussal egy tőről fakad, ezért nehezen adják meg magukat. Történt pedig ez azért, mert senior G.W.Bush elnök és Gorbacsov elnökök a máltai summit-en (csúcstalálkozón) lezárták Jalta hatályát és megegyeztek abban, hogy a kommunista rendszerváltás békés lesz, a kommunisták megtarthatják pozícióikat, nem érheti Őket bántódás, csupán a kommunista elvek változnak meg a magántulajdonra épülő kapitalista elvekre. Ezt olyan jól végrehajtották, hogy a volt kommunistákból lettek a legjobb kapitalisták, magukhoz ragadták a nemzeti vagyon jelentős részét, de ez egy másik könyvnek lehet a témája.
       A harmadik pecsét felnyitásakor látszik, hogy a fekete lovon ülő nem más, mint a sötét globalista illuminátusok által vezérelt pénzhatalom, mely mindent mérlegel, elsősorban saját hasznát, hogy az emberiséget gazdasági örvénybe taszítsa. Ez világlik ki a négy lelkes állat, azaz a világ négy égtája felől hallatszó hangos alkudozásokból.
A negyedik pecsét felnyitása után látszik, hogy a sárgaszínű lovon ülő nem más, mint a sárga veszedelem, mely az illuminátus globalisták hatalma után jön és a világ negyedrészén adatik annak hatalom, jelenleg 1,4 milliárd Kína lakossága, a Földé 6,3 milliárd, durván ez ¼-ed rész, de ez a megadott arányt fogja közelíteni, 2065-re, a véleményem szerinti végítélet időpontjára..
Ez egyben azt is jelenti, hogy a végső harcban, mely a Föld lakói 1/3-ad részének halálát hozza, döntő részt vesznek a kínaiak, hiszen hegemón jogokat vindikálnak maguknak mind a keresztények, mind a zsidók ellen. Az élőlények 1/3-ad részének elpusztulása egyben azt is jelenti, hogy ennyi a hitetlen, reménytelen embereknek a részaránya a Földön, akiket nem lehet megváltani, a többi ember reménykedhet az Úr Jézus Krisztus megbocsátó kegyelmében, még kihasználhatja a kegyelmi időszakot.
   Az ötödik. pecsét felnyitása után vétetnek számba a bizonyságtevők, akik fehér ruhát kapnak, hogy megkülönböztessenek a bűnösöktől és még egy kis türelmet kér Tőlük az Úr az igazságtételig.
   A hatodik pecsét felnyitása után borzalmas természeti katasztrófák következnek, melyek az evilági hatalmasokat is olyannyira elrettentik, hogy félelmükben elbujdokolnak Krisztus ítélő keze elől.
 
       A 7. fejezetben világosan látszik, hogy a négy angyal a világ négy égtáját szimbolizálja.
   Napkelet felől fog feljönni az élő Istennek pecsétjével az angyal, mellyel a végítélet van lepecsételve. Ez a sárga veszedelemre utalhat, hiszen ez lesz akkorra a legnagyobb fegyveres erő.
      Az üdvözülők nagy sokasága látszik, ez a nagy sokaság nem más, mint a világ összes többi népéből származó, üdvözülők tömege, akik nem Izrael 12 törzséből valók, ld. Pál látomását a tisztátalan étellel leereszkedő abrosszal, majd az angyali hanggal, mely szerint ha az Úr valamire azt mondja, hogy tiszta, akkor ne tartsa azt senki tisztátalannak.
     A négy angyal és az Isten pecsétjével feljövő angyal szimbolizálja, hogy Jézus Krisztusnak jogában és hatalmában áll a végítéletet végrehajtatni, ehhez azonban előbb ki kell választani és meg kell pecsételni, akiket nem érhet bántódás a végítélet során, Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében azaz a tiszta szívű hívők.Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és Isten aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé sem a nap + nem tűz rájuk, sem semmi hőség: Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.
A  hetedik pecsét felnyitása után 7 angyalnak hét trombita adatik, a trombitálások következtében nagy csapások érik a földet.
 
A 8. fejezetből kiviláglik, hogy a hét angyal a hét trombitával nem más, mint az illuminátus globalisták okozta súlyos környezetszennyezések felsorolása, ugyanide sorolva a globális felmelegedés által indukált időjárás megváltoztatás katasztrofális hatásait is, melynek csak enyhe előjátéka volt a 2005-ös Katrína, Rita és Wilma hurrikán.
A harmadik angyal trombitálására leesék az égről egy nagy csillag. Ez lehet egy aszteroida, mely jelentős pusztítást végez, szökőárral kombinálva, annak ellenére, hogy 2400-2500-ig nem jósolnak a Földhöz nagy kockázattal közelítő aszteroidát, kis méretük és kis fényük miatt már eddig is nem egyről jó későn szereztünk csak tudomást.
A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.
Ez lehet egy óriási tűzhányó kitörése miatti, a magas légkörbe jutó porfelhő, mely hosszú időre elhomályosítja a Föld légkörének 1/3-ad részét mind nappal, mind éjszaka, így a mezőgazdasági termelést igen komolyan visszafogja, mindez hozzájárul az általános zűrzavarhoz, a többi csapáshoz azokat erősítve.
Ez az igevers egyben szimbolizálja azt is, hogy Sátán angyalai az összes angyal harmadrészét teszik ki, akik a végítélet során letaszíttatnak az égből és megverettetnek. Jól követhető, hogy a földi bűnösök és tisztaéletűek részaránya pontos leképzése a Sátán és az Isten angyalai számának ill. részarányának.
A további három angyal csapásai nagyon komolyan érintik majd a Föld lakosait.
 
 A 9. fejezetben az ötödik angyal trombitálása után egy csillag esett le a földre és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
       Ez nem más, mint a Föld mélyéből (olajkutak!!!) gátlástalanul, profithajhász módon feltárt fosszilis tüzelőanyagoknak a globalisták általi elégetése során keletkezett CO2 hatása, mely a globális felmelegedést és az azzal járó rendkívül negatív, pusztító időjárási következményeket jelenti, (l. Támadás az élet biológiaia és fizikai feltételrendszere ellen c. fejezetet)
A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat. (200 millió)
Az Eufrátesnél megkötözött négy angyal a ki el van készítve az órára a napra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét nem más, mint az USA általi megtámadásuk sorrendjében: Afganisztán, Irak, Irán és Szíria (itt már előrevetítem, hogy az USA Izrael nyomására nem tudja majd megállni Irán és Szíria megtámadásást sem), azaz Edom (Izmael és Ézsau) leszármazottai, akik szintén az Úr gyermekei Ábrahámon keresztül, és most az a feladatuk, hogy Jákob és Dávid hitetlenné vált gyermekei által az egész világ ellen elkövetett szörnyű bűnöket megtorolják. Amikor a genetikailag beprogramozott akció elkezdődik, lehet, hogy ennek a négy országnak a népessége eléri a 200 milliót. Ugyanezen az oldalon fog harcolni Kína is. A harc Izrael ellen fog folyni, a döntő ütközet Megidó mezején folyik, melynek görög neve Armageddon.
 
Ide kell beszúrnom egy korábban (2004.10.) megírt cikkemet, mely kapcsolódik ehhez a  erre a témakörhöz:
 
VÉGSŐ LESZÁMOLÁS?
 
      Valamelyik este egy kerekasztal beszélgetést néztem a TV-ben, melyben elhangzott az a kérdés is, hogy elkezdődött-e már a 3. világháború? Másik kérdés volt, hogy kultúrák harca folyik-e?
Nos szerény véleményem szerint a kétféle meghatározást ki kell egészíteni egy harmadikkal: a végső leszámolással, melyet Adolf Hitler az Ő harcában az end-lősung (végső megoldás) szópárral fejezett ki. Arról van ugyanis szó, hogy a bibliai Ábrahám két leszármazási ága: Izsák, Jákób ill. Izmael, Ézsau utódai között kezdődött meg a végső leszámolás, a vezényszó pedig 2001 szeptember 11-én a WTC két tornyának lerombolásával hangzott el, melynek története kísértetiesen hasonlít Pearl-Harbour történetéhez, azaz a végső leszámolást volt hívatott elindítani. Nézzünk meg egy pár Bibliai idézetet:
Mózes.I.16.
10.     És monda néki az Úrnak angyala (mármint Hágárnak, Sára szolgálójának): Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen.
11.     És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat.
12.     Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát.
Mózes.I.25.
22.     Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében (Rebekának). Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23.     És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben, és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
24.     És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében.
25.     És kijöve az első vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezék nevét Ézsaúnak.
26.   Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú sarkába fogódzva; azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születének.
Jákób és Ézsau tehát ikertestvérek voltak, ennek ellenére, mint tudhatjuk Jákob kicsalta édesanyja, Rebeka segítségével az elsőszülöttségi jogot édesapjától Izsáktól, melyet korábban már egy tál lencséért is megvásárolt iker-bátyjától. Mint tudhatjuk Jákob neve később Izrael lett, az Izmael, Ézsau vérvonal pedig az Edom lett, azaz az arabok, akik éppen úgy ősapjuknak tekintik Ábrahámot, mint a zsidók. Ezt követően az Ószövetségi történetben állandó lett a harc a két vérvonal között.
Arra is emlékezhetünk, hogy senior Bush elnök parancsára az USA 1991 január 17-én Kuvait Iraki lerohanása miatt megtámadta Irakot, a háború február 28-án fejeződött be az iraki hadsereg teljes vereségével. Ebben a háborúban az USA 70 katonát vesztett. Ezt megelőzően Izrael lebombázta Irak atomerőművét, mert azt állította, hogy ott Irak atombombához szüksége urán dúsításával foglalkozik.
2001 szeptember 11 után két moszlim állam ellen is megindult a végső leszámolás junior Bush elnök vezényletével: az első Afganisztán volt, ahol máig is keresik a megtalálhatatlan Oszama Bin Ladent, a második volt Irak, melynek reguláris haderejét, Szaddam Husszein diktatúráját ugyan megverte az USA, azonban a felkelők nem adták fel 13 nap elteltével a harcot, olyannyira, hogy Irak középső része immár kezükön van, és egy helybéli főajatollah kijelentette, hogy csak idő kérdése, hogy az USA mind Afganisztánban mind Irakban teljes vereséget szenvedjen, ami nem semmi, összehasonlítva a Szovjetúnió 1956-os és az USA 2001-2002-es fegyverarzenálját. Az USA ebben a háborúban befejezettnek nyilvánítása (2004. május.) óta eddig több mint 2000 katonáját veszítette el.
Észre sem vettük közben, hogy ki is az aki Edom ellen harcol, azaz az USÁ-t be kell sorakoztatnunk Izrael érdekei mögé, és ez sajnos így is van, ami viszont sajnálatos, hogy mi is ezen az oldalon harcolunk 300 Hillában állomásozó katonánkkal, akkor is ha csak szállítási feladatokat látunk el.
Éppen ma reggel (09.16.) olvasom a TV képújságban, hogy Kofi Annan az ENSZ főtitkára nyilatkozott, mi szerint teljesen törvénytelen volt az USA háborúja Irak ellen, az ellentétes az ENSZ Alapokmányával, ugyanis csak egy ENSZ Biztonsági Tanácsi határozat jogosította volna fel erre a háborúra. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt 2 év alatt egyetlen tömegpusztító fegyvert sem sikerült találni Irakban, melyről többször nyilatkozott Hans Blix is, aki a háború kitöréséig a tömegpusztító fegyverzetellenőrző Bizottság elnöke volt Irakban.
Azt várnánk ettől a háborútól, hogy a terrorcselekmények megszűnjenek, ezzel szemben óriási mértékben megnőtt ezek száma és nincs vége, ugyanis az USA a több mint egymilliárdnyira rúgó Edom-moszlimmal kezdett háborút és nem csak Afganisztánnal vagy Irakkal.
Csak megdöbbenni lehet amikor olvassa az ember, hogy Izrael kritizálja Iránt atomprogramja miatt és ismét ugyanazok a vezényszavak hallatszanak. Irán mindenkit fenyeget atombombájával, azaz Izraelt fenyegeti és az egész világnak fel kell sorakoznia mögötte megvédésére. Izraelnek teljesen biztosan van atomfegyvere, vajon mikor bírálta Őt ezért az USA világcsendőri szerepkörében?
Várhalmi László
 
Az emberek nagy része a csapások ellenére nem tér meg bűneiből, továbbra is folytatják megszokott bűnös életmódjukat. Az emberek harmadrésze fog elpusztulni, mivel nem térnek meg gonoszságaikból, ezért a kegyelmi állapot letelése után már nem reménykedhetnek a megváltásukban.
 
A 10. fejezetben az ember mérhetetlen tudásvágyáról van szó és annak káros következményeiről.
Az égből leszálló erős angyal, kezében a nyitott könyvecskével az ember mérhetetlen tudásvágyát és annak eredményeként létrehozott öntelt tudásanyagát szimbolizálja, mely jót nem hozott a Földre, olyannyira, hogy azt meg sem volt szabad írnia Jánosnak. Ha eljön az új világ, teljesül Isten akarata, akkor idő többé nem lészen, ami nem jelent mást, mint, hogy megszűnik az esztelen vetélkedés, a mindennapi hajsza, mely megnyomorította az embert és melynek következtében a végítélethez vezető bűnök halmazát elkövette, hiszen akkor az idő visszazökken az Isteni kerékvágásba, nem lesz többé érezhető annak kényszerítő, pokolra vezető hatalma.
A könyvecskét megeszi János, szájában édes, mint a méz, de gyomrában megkeseredik, ami nem jelent mást, mint, hogy a minden mértéket meghaladó tudásvágy és eredményeként a tudás, nem hozza el a boldogságot, megváltást az embernek, nyomában csak a még nagyobb meghasonlás következik be.
Melyek ezek a tudáságak?
·        Fegyverarzenálok kidolgozása,
·        Atomenergia háborús felhasználása, Hidrogénbomba,
·        Genetika, klónozás,
·        Az informatikának az egyén megfigyelésére történő felhasználása,
·        A régióknak eladósítással történő rabul ejtése, akár egész földrészeknek is, ami megfelel egy modern rabszolgatartó társadalomnak, melynek urai a pénzoligarchák, rabszolgái a földrészek polgárai,
·        Pénzügyi tranzakciók a pénz kiszivattyúzása révén regionális gazdasági csapásmérésre, stb.
Azt egekig tornyosuló emberi bűn miatt az elkövetők ellen ismét szükségessé válik a prófétálás, azaz a fő felelősöket meg kell nevezni az emberek számára, azoknak ugyanis már nem lehet értelmesen érvelve beszélni, mert minden józan érv lepereg róluk, mértéktelen önbizalmukban, elbizakodottságukban nem hallgatnak ugyanis senkire.
 
A 11. fejezetben a jeruzsálemi templomról van szó, melyet megszállnak a végítéletnél és 3,5 évig megszállva tartanak a pogányok, azaz az Istenben nem hívők, akik Jézus Krisztust nem ismerik el, azaz a Messiásban nem hisznek, holott Ő a Világ megváltója, aki kereszthalálával megváltotta a Föld bűnöseit, mindazokat, akik Őbenne, mint Isten fiában hisznek, megtartatnak, hiszen Istennek nem célja, hogy bárkit is elveszejtsen, hanem hogy megmentse azokat akiket a Szentlélek megszólít, és Jézus Krisztus kereszt-áldozatára irányítsa figyelmüket.
A két olajfa nem más, mint az isteni béke és nyugalom szimbóluma, a Földnek Istene nem más, mint a Föld élő környezetének megszemélyesítése, azaz jelentése: Isten végtelenül fontosnak tartja, hogy az általa megőrzésre átadott, odaajándékozott Földet az ember nagy gonddal őrizze meg és ne károsítsa, ne gyalázza meg.
A mélységből feljövő fenevad, azaz az illuminátusok erőt vesznek a Föld élő környezetén, jelentős mértékben – 1/3-ad részben - elpusztítják azt.
Az emberi természet gyarló, a legkisebb siker elkápráztatja, elfeledkezik Istenről, aki minden jónak a forrása, elfeledkezik a hálaadásról, mellyel Istennek szüntelenül tartozik, a próféták az embereket erre emlékeztetik, ezért nem örvendenek közkedveltségnek.
A hetedik angyal trombitálása után mennyei szózat fennen hirdeti, hogy e világnak országai Urunké és az Ő fiáé, Krisztusé, akik ezt követően örökkön örökké uralkodnak.
A 24 vén, akik Isten trónja előtt ültek az Ő királyi székeikben, hálát adott az Úrnak, hogy elkezdte a hatalmát gyakorolni a gonosz felett és oly hosszú tűrés után elkezdte országlását.
Itt válik tisztán érthetővé, hogy Isten azokon tölti ki haragját, „akik a Földet pusztítják”. Isten templomának a mennyben való megnyilatkozása, a szövetség ládájának „megláttatása” azt szimbolizálja, hogy Isten ráirányítja a bűnös ember figyelmét a Vele kötött szövetség be nem tartására.
 
 Előrebocsátom, hogy a 12. fejezet különösen erősen allegórikus stílusben íródott.
Valószínűleg Jézus Krisztus anyjára, Máriára utal János az asszonnyal és a 12 apostolra céloz János a 12 koronával.
Jézus Krisztusról Isten fiának születéséről van szó, melyet égi jel: a Jupiter és Szaturnusz együttállása jelzett, hurkot írva le egymás mellett az ég közepén, i.e. -7-ben.
Megjelenék az égben a Sátán egy nagy veres sárkány képében.
A sárkány azaz a Sátán szövetségeseinek száma az összes angyal 1/3 része, akiket a várható összecsapás miatt a Földre vezényel, mert el akarja pusztítani Jézus Krisztust visszajövetele alkalmával, Jeruzsálemben. A Sátán szövetségeseinek száma egyben megmutatja, hogy leképzéseként ugyanennyi a hitetlen emberek aránya is a Földön, akik el fognak kárhozni, mert nem lehet őket megváltani.
Jézus Krisztus születéséről van szó, aki vasvesszővel legelteti a nemzeteket és Isten királyi székéhez ragadtatott.
Jézus Krisztus anyja Mária elmenekült a Sátán elől, tudvalevő, hogy Krisztus a keresztfán Jánosra bízta édesanyját, „Ime a Te Fiad, ime a Te Anyád” mondta Krisztus mielőtt kilehelte lelkét. Mária Görögországba menekült, ahol még nem ismert ideig élt.
Itt jelenik meg először az „ezer kétszáz hatvan nap” időtartam, mely nem más, mint Jézus Krisztus földi missziójának időtartama, mintegy 3,5 év, máshol 42 hónap, célozva ezzel arra, hogy Sátán végső tevékenysége is ennyi ideig fog tartani.
Mihály arkangyal és angyalai viaskodnak a Sátánnal és annak angyalaival.
 A Sátán legyőzettetik és levettetik a mennyből, mert lejárt az ideje.
A Sátán angyalaival együtt a Földre vettetik, azaz nem áll módjukban többé visszatérni a mennyekbe Isten közelébe, ezzel a Sátán általi hitetés, azaz a Földi emberek félrevezetése is megszűnik.
Győzött az üdvösség és az erő, eljött Istennek az országa, elérkezett Krisztus hatalma, mert megszűnt a Sátán hatalma, aki minden hívőt vádolt éjjel-nappal Isten előtt.
A Bárány angyalai legyőzték a Sátánt és annak angyalait, akiknek életét nem kímélték.
Örüljenek az egek, hogy megszabadultak a Sátántól és annak angyalaitól, viszont jaj a Földnek, mert a Sátán már nem juthat vissza a mennyekbe, itt a földön viszont annál gonoszabb lesz, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra (1260 nap!!!).
Amikor látta Sátán, hogy levettetett a Földre, elkezdte kergetni Jézus Krisztus anyját, Máriát.
A Mária kultusz innen datálódhat, hiszen maga Mária Krisztus keresztrefeszítése után csak pár évet élhetett, azonban a benne való hit és kultusz a világ sok részén feléledt és testet öltött, többek között nekünk magyaroknak is első királyunk, Szent István, fia Imre halála után Szűz Mária oltalmába ajánlotta hazánkat.
Sátán látva, hogy a Mária kultuszt nem sikerül elpusztítania, elkezdi üldözni „az ő magvából valókat, az Isten parancsolatainak megőrzőit, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.”
 
    A 13. fejezetben a 10 szarv és a 10 korona nem más, mint a 21 államból álló Edomita Arab moszlim birodalom 20 legerősebb országa. Ezek: Afganisztán, Irak, Irán, Szíria, Egyiptom, Szaud-Arábia, Algéria, Jemen, Líbia, Jordánia, Tunézia, Maroccó, Kuwait, Szomália, Bahrein, Libanon, Szudán, Comoros, Djubouti, Mauritánia, Quatar, Oman, U.A.E., mivel Aganisztán is moszlim vallású, ezért az arab országok közé soroltam, úgyszintén Iránt is, mely Perzsia utódállama, de moszlim az államvallása. A felsorolt Edomita Arab moszlim birodalom + a volt Szovjetúnió déli moszlim volt államai + a világ egyéb részein élő moszlim államok összlakossága eléri az 1200 milliót.
És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.
    Ez nem más mint Irak, melyet az USA minden konkrét vád, tömegpusztító fegyverek hiányában az ENSZ BT felhatalmazása nélkül nyilván Izrael ösztönzésére megtámadott, megszállt és erőszakkal „demokratizált” a saját szája íze szerint, holott ez egy iszlám országnál hagyományai miatt nem lehetséges!!!
Imádták a Sátánt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádták a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e hatalmassághoz? Kicsoda szállhat szembe ő vele?
És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
Itt jelenik meg másodszor, hogy a fenevad 42 hónapig fog uralkodni végpusztulása előtt, hasonlatosan Krisztus 42 hónapig tartó, a Föld erre érdemes népeinek, embereinek  megváltásához vezető missziójához..
A Sátán hatalma meghaladja a szentek erejét és „mindenkit” félre tud vezetni, akinek neve nincs beírva az élet könyvébe, de cselekedetei meghaladják a szentek béketűrését és Krisztus hatalmánál fogva véget vet Sátán garázdálkodásának, hatalmának.
A titkos létezésből feljövő fenevad, kinek két szarva van, aki a Bárányhoz hasonló, megtestesíti a már manapság is elterjedt új szektákat, akik megtévesztésig hasonló elveket hirdetnek, mint Krisztus hívői, e mögött szabadon befolyásolják hívőiket Sátánista tantételekkel és azok ezt nem veszik észre. Ezt hívják hitetésnek, többek között, mert az üzleti életben a reklámiparban is erősen elterjedt az USA-ban a 30-as években kialakult Public Relation, mely szintén hitetés iparnak nevezhető.
És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
G.W.Bush az USA elnöke bejelentette, hogy az USA-nak hatalmában áll ellenségeit az Úr botjaival megbüntetni, ami azt jelenti, hogy rendkívül kemény fémekből (pl. titán, vagy uránoxid) készült pár méter hosszú és jó pár cm átmérőjű botokat, rudakat űreszközökkel földkörüli orbitális pályára állítanak és megadott célpont előtt külön-külön lefékezik azokat, melyek eztán a Föld légkörébe érkezve tovább lassulnak és még mindig rendkívül nagy sebességgel a célpontba becsapódnak, ott olyan hatalmas pusztulást okozva, mintha egy kisebb hatóerejű atombomba robbant volna fel.
Bush viziói
 
George Bush amerikai elnök isteni küldetést teljesített, amikor megindította az afganisztáni és az iraki hadműveleteket - állítja egy vezető palesztin politikus, akivel a BBC készített interjút, melyet ebben a hónapban sugároznak. Az amerikai elnök a 2003-as a Sarm es-Sejk-i izraeli-palesztin csúcstalálkozón beszélt vallásos buzgalmáról a palesztin küldöttségnek, négy hónappal az iraki hadmozdulatok megkezdése után - írja a Guardian.
Nabil Szaát akkori palesztin külügyminiszter szerint "Bush azt mondta nekünk: Isteni küldetést teljesítek. Az Úr így szólt hozzám: 'George, eredj és harcolj ezekkel a terroristákkal Afganisztánban!'. És így cselekedtem. Aztán az Úr megint így szólt: 'George, eredj és vess véget az iraki zsarnokságnak!' És így cselekedtem."
Sőt - folytatta a volt külügyminiszter - Bush továbbment: Most úgy érzem, az Úr szavai megint elérnek hozzám: 'Eredj és teremts államot a palesztinok számára, és teremts biztonságot az izraeliek számára, és teremts békét a Közel-Keleten' És istenemre, megteszem! - idézte Nabil Szaát az amerikai elnököt.
George Bush 40 éves korában tért meg, a Guardian szerint ő az egyik, vallásosságát leginkább nyíltan vállaló amerikai elnök. A 2003-as találkozót követően a Hárec című izraeli lap ugyan már írt az elnök isteni sugallatairól, ám akkor a palesztin delegáció nem volt hajlandó megerősíteni az értesülést. A BBC-nek azonban sikerült meggyőzni a volt palesztin külügyminisztert, hogy - többek között erről is - nyilatkozzon a televízió háromrészes, az izraeli-palesztin diplomáciáról szóló sorozatában, a hétfőn kezdődő "Illékony békében".
Az elnök vallásos buzgalma ugyanakkor már 2002-ben is a figyelem középpontjába került, amikor - állítólag - együtt imádkozott az őt texasi farmján meglátogató Tony Blair brit kormányfővel. Azon a találkozón hoztak elvi döntést az iraki beavatkozásról. Tony Blair sem megerősíteni, sem cáfolni nem volt hajlandó a közös imáról szóló hírt - írja a Guardian.
Mahmud Abbász palesztin miniszterelnök, aki ugyancsak nyilatkozik a BBC dokumentumsorozatában, azt állítja, hogy Bush azt is mondta nekik Sarm es-Sejkben: "Erkölcsi és vallási kötelességem, hogy államot teremtsek nektek, palesztinoknak. És meg is teszem "
 
Bush támogatást kért
 
Bush csütörtökön beszédet mondott a terror elleni harc helyzetéről. Igyekezett meggyőzni az amerikai közvéleményt, hogy továbbra is támogassa az iraki hadműveleteket. Mint közölte, az Egyesült Államok és szövetségesei legalább tíz jelentős USA-ellenes al-kaidás összeesküvést lepleztek le 2001. szeptember 11. óta. "Ennek a biztos haladásnak köszönhető, hogy az ellenség megsérült, de még mindig képes bárhol lecsapni a világban" - közölte.
Bush szerint a szélsőséges muszlimok a keresztes lovagok ezer évvel ezelőtti támadásaitól kezdve az izraeli konfliktusig számos mentséget hoznak fel támadásik indoklásául. Csakhogy "olyan szélsőséges ideológiával állunk szemben, amelynek változatlanok a céljai: egész nemzetek leigázása és az egész világ megfélemlítése" - közölte. Az elnök kijelenttette, hogy hiába vetette meg a lábát Abu Múszab az-Zarkávi és mások vezetésével Irakban az al-Kaida, az Egyesült Államok addig nem hagyja el az országot, amíg meg nem teremtették a biztonságot.
"Egyes megfigyelők szerint Amerika jobban járna, ha leszámolna veszteségeivel és kivonulna. Ez egy veszélyes illúzió, amelyet egy egyszerű kérdéssel meg lehet cáfolni: Vajon nagyobb vagy kisebb biztonságban lenne-e az USA, vagy más nemzetek, ha Zarkávi és bin Laden gyakorolná a hatalmat Irak, az iraki nép és az erőforrások felett?" - kérdezte Bush.
És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, + de megelevenedett.
És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,
Ezt a mai tömegkommunikációs technikák ismeretében nem is olyan nehéz elképzelni, akik pedig nem imádják a fenevadat, azokat elpusztítja, hiszen a személyi kultuszt és technikáit is jól ismerjük, mely hatásosan működött Hitler, Sztálin, Lenin, Rákosi Mátyás, Georghe Ceaucescu, Kim Ir szen és még oly sok más diktátor alatt, akik pedig nem hódoltak be, azokra a koncentrációs táborok, gulágok, átnevelő táborok, kitelepítések vártak, ahol bőséges módjuk volt az elpusztulásra. A fenevad tehát itt a diktatórikus hatalmi gyakorlás megtestesülése.
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
A homlokon lévő bélyeg Mihail Gorbacsov esetén nem stimmel, mert Ő hárította el a világról az atomháborút, azzal, hogy felszámolta a Szovjetuniót, és féken tudta tartani a szovjet héjákat,                                   nem volt az akkor olyan egyértelmű, hogy egy szuperhatalom lemondjon világhatalmi státuszáról, Hruscsov idejében egy óceánjáró hajót akartak építeni, tele hidrogénnel, deutériummal, egy atombomba gyújtótöltettel, hogy amennyiben az USA el akarná pusztítani a Szovjetuniót, akkor felrobbantanák azt az úszó több 100 megatonnás hidrogénbombát, a világ elpusztítása céljából. Aztán szerencsére nem építették meg.
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének + száma.
Teljes kereskedelmi diszkrimináció lesz ezen időkben, csak a fenevadnak (USA) behódolt országok tartoznak bele a szabad kereskedelmi kategóriába.
 Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.
A zsidók egyik titkos tudománya a kabalisztika, egy példával élek, az USA-ban az általános segélyhívó telefonszám 911, az illuminátusok 2001.09.11.-én hajttatták végre a két WTC torony és a Pentagon elleni akciót, melyet azóta is 911-nek neveznek. Itt a gúny fegyverével éltek. Sok egyéb területe van a kabalisztikának, melyre most nem térek ki.
 
A 14. fejezetben Sion hegyén Jézus Krisztus áll, a 144000 akiknek homlokára van írva az Úr Isten neve, az elsőként üdvözülőket jelenti, akik Izrael 12 törzséből való 12-12 ezer tiszta ember.
És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, + a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
Babilon a zsidók szemében a 70 éves rabság, fogság, megalázás szimbóluma, tehát ez a szimbólum egy jövőbeni Babilon, mely nem más, mint az USA, melynek hatalma teljesen össze fog omlani, véget ér egypólusú világhatalmi-, az egész világot megrontó gazdasági, erkölcsi katonai és kultúrfertőző szerepe !!!
Mindazok „isznak az Isten haragjának elegyítetlen borából”, azaz elnyerik méltó büntetésüket, akik a fenevad képét vagy bélyegét felveszik, azaz benne hisznek, a pillanatnyi előnyükért feláldozzák örökéletüket.
Ez nem más, mint a végítélet, mindenki megmérettetik és érdemei szerint megkapja jutalmát vagy büntetését. Az is elnyeri büntetését, aki a fenevad képét vagy bélyegét felveszi, mindenki, aki imádta Őt. Megszűnt tehát a kegyelmi időszak és a Föld lakóinak kb. 1/3-ad része elpusztul, mert végetért a béketűrés, elkezdődik az aratás, a jó termés betakarítattatik, a használhatatlan ocsú az örök tűzre vettetik.
 
A 15. fejezetben Isten ítélete tehát 7 csapással teljesedik be, melyet 7 angyal hajt végre. Az angyal természetesen szimbolikus kifejezés, ez lehet 7 természeti csapás, mely az ember „áldásos” tevékenységének következtében éri a Földet, hiszen Isten az embert saját bűneinek következményeivel sújtja, sohasem akarja eleve az ember pusztulását, Ő elsősorban megtartó, sőt Krisztus hatalmánál fogva a bűnösnek is megbocsátó, kegyelmező, irgalmazó felsőbbrendű lény.
 
 A 16. fejezet az utolsó ítélet: a végítélet végrehajtása. És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.
Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiknek vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. +
Az első, földre kitöltött pohár eredménye nem más, mint az AIDS, mely az aberrált szexuális gyakorlat által terjed főleg, vagy még ma nem is ismert súlyos, gyógyíthatatlan betegség, pl. madárinfluenza emberről emberre terjedő mutációja.
 A második és harmadik angyal által kitöltött pohár nem más, mint a környezetszennyezés káros hatása, mely tömeges pusztítást, pusztulást fog kiváltani.
A negyedik angyal által kitöltött pohár nem más, mint a globális felmelegedés következtében létrejövő eelsivatagosodás.
A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.
Nagy valószínűséggel a Kínából érkező támadóknak készül az út a könnyebb felvonulás érdekében, akik szintén az Armageddoni csatában vesznek részt. Az Armageddon melletti csata csak úgy képzelhető el, hogy Izrael mellet jelentős erők vonulnak fel, legfőbb szövetségese az USA és eleinte az EU csapatai is ott lesznek, de együttesen is vesztésre vannak ítélve.
A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett! +
És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
A csata hatalmas méretét érzékeltetik az elmondottak – ez lesz a III.világháború, a természeti csapásokban és a csatában esik el a Föld népességének 1/3-ad része, nem feltétlenül a helyszínen, hiszen az területénél fogva nem is alkalmas erre, hanem a világ más részein folyó szimpátia és antipátia összecsapások alatt is.
    A nagy város, azaz az Egyesült Államok három részre fog szakadni, hogy világossá váljon előtte az a sok politikai kár, melyet a Föld más országainak okozott. Itt fogja meglátni, hogy a trianoni szerződés milyen halálos sebet ejtett Magyarországon, mely 1/3-ad részére zsugorodott Nagy-Magyarországnak és azóta sincsen béke az elcsatolt területek új tolvaj-gazdaállamai és Magyarország között.. (Az Egyesült Államok1917-ben jelent meg először Európában az I. világháborúban való európai debütálásával, mellyel eldöntötte annak kimenetelét az Antant oldalán való beavatkozásával, így a Központi Hatalmak (Németország+ Habsburg Monarchia) vereségét okozta, így Magyarországét is, mellyel egyik fő okozója lett Magyarország szétdarabolásának, azaz a több, mint 300000 km2 területének 93000 km2-re való csökkentésének.)
 
    A 17. fejezetben kerül bemutatásra a nagy parázna aki nem más, mint a cionista világbirodalom, maga az Egyesült Államok, aki a sok vízen ül és a történelme folyamán eddig mindig nehezen megközelíthető földrajzi helyzete védte meg Őt ellenségei támadásától.
 A kivel paráználkodtak a a föld királyai, és az ő paráznaságának + borával megrészegedtek a föld lakosai.
  Ez nem más, mint az erőszakos USA gazdasági és kultúrfertőzés világméretű elterjesztése, a Föld országait teljesen hatalma alá terelte és azok megrészegedtek az Ő gazdaságával való kapcsolatuktól, azt hitték, hogy az mindentől megvédi Őket.
És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
Az erkölcstelen világ végső hanyatlását személyesíti meg az asszony, kinek homlokára van írva, Titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a Föld utálatosságainak anyja, az utolsó időkben ismét nagy keresztényüldözés lesz, üldözni fogják a bizonyságtevőket. Itt ismét megjelenik a Babilon, a nagy zsidó megalázás szimbóluma, mely máshol is helyet kap a JELENÉSEK KÖNYVÉ-ben.
A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe + e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
A fenevad, mely van és nincs noha van, nem más, mint az Illuminátusok titkos Társasága, mely az USA-ban székel, de Európában is megvan a „leányvállalata”, Amerikában a Kormány, a Kongresszus és a Szenátus felett áll, neve CFR (Council of Foreign Relations- Külkapcsolatok tanácsa), mely a mindenkori elnököt, CIA igazgatót, minisztereket adja, a 3000 leggazdagabb amerikaiból rekrutálódik és mivel egy 3000 fős testületet nem lehet vezetni, ezért van egy végrehajtó csoportja, a Bilderberg Csoport, ennek tagjai neves politikusok, miniszterelnökök, amerikai elnökök, akik tulajdonképpen végrehajtják az Illuminátusok Társaságának határozatait.

Az alábbiakban egy konkrét példát adok arra, hogy a CFR ellenőrzi az amerikai Kormányt, az MTV képújságjában 2004.10.05.-én jelent meg az alábbi hír, melyből kiderül, hogy Donald Rumsfeld USA hadügyér beszámolt a CFR New-Yorki rendezvényén, az Irak elleni háború tévesen értelmezett indító okairól.

 

Az amerikai védelmi miniszter nem tud olyan bizonyítékról, amely összekapcsolná Szaddám Husszein iraki exelnököt az al-Kaida terrorhálózattal.
Donald Rumsfeld azt is elismerte, hogy a háború előtt tévesek voltak az amerikai titkosszolgálatok következtetései a bagdadi rezsim tömegpusztító fegyvereiről.
A tévedés okát nem tudta megnevezni „Egyszerűen nem tudom” mondta Rumsfeld egy kérdésre válaszolva New-Yorkban a Külügyi Kapcsolatok Tanácsának rendezvényén.
Ha Donald Rumsfeld a tévedés okát megnevezte volna, akkor ma (2005. szeptember) már nem Ő lenne az USA védelmi minisztere.
A Bilderberg Csoport egyes régebbi tagjai - nagyon hiányosan, internetes forrásból:
 
Agnelli, Giovanni,
Brandt, Willy,
Brzezinski, Zbigniev,
Bush, George,
Carrington, Lord,
Dulles, Allen,
Clinton, Bill,
Ford, Henry II,
Gonzales, Felipe,
Jankowitsch, Peter,
Kennedy, David,
Kissinger, Henry,
Kohl, Helmut,
Luns, Joseph,
McNamara, Robert
Martens, Wilfried,
Palme, Olof,
Rockefeller, David,
Rockefeller, John P.,
Rockefeller, Nelson,
Rotschild baron, Edmund,
Tindemans, jAN,
Warburg, Eric D.,
Warburg, Siegmund,
Warburg, Manfred,
 
Surányi György,
Soros György
 
 
Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét + fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
 A hét fő, hét hegy, melyen az asszony ül, az utolsó legerősebb világbirodalom, az USA 7 legnagyobb városa, hiszen erre utal a 9. igevers, vagy pedig a G-7-ek; a gazdaságilag legfejlettebb 7 tőkés ország, akik rendszeresen megtartják csúcstalálkozóikat.
Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való és a veszedelemre megy.
A hét király nem más, mint az eddigi és a leendő világbirodalmak, történeti sorrendben:
 
·        az első Babilónia (megbukott),
·        a második a Méd-Perzsa birodalom (megbukott),
·        a harmadik a Görög birodalom (megbukott),
·        a negyedik a Római császárság (megbukott),
·        az ötödik az ateista Szovjet birodalom (megbukott),
·        a hatodik az Egyesült Államok (közelít a bukásához),
·        a hetedik az Illuminátusok által alapítani akart Új Világrend, mely „még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni”. Itt ezeknél a szavaknál lehet érzékelni, hogy milyen közel vagyunk a végítélethez, hiszen az Új Világrend de jure még nem alakult meg de facto azonban kijelenthetjük, hogy már működik, mégpedig kb. 1995 óta.
„A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való és a veszedelemre megy.” A titkos hatalmi gyakorlásra utal JÁNOS, a fenevad ugyanis nem nyíltan gyakorolja a hatalmat, hanem a háttérből irányít. A fenevad szellemisége a hét közül való, hiszen a világhatalomra való törekvést testesíti meg, eleinte fizikai erőszakkal, később a pénzügyi erőszakra való áttéréssel finomítja módszereit, de ez lényegén nem változtat, és mivel minden világbirodalom bukásra van ítélve, hiszen természetes regionális határain messze túlterjeszkedik, ezért „veszedelemre megy”, azaz önnön vesztét váltja ki.
A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
„A tíz király, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak mint királyok, egy óráig a fenevaddal” nem más, mint az Európai Unió országai, melyek a történelem végóráiban együttműködnek az USA-val.
Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
Az Európai Unió teljesen alárendeli magát az Egyesült Államok politikájának, különösen Anglia (Tony Blair) jeleskedik e téren, ahonnan a Mayflower elindult az Újvilágba
Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
Az EU is a Bárány ellen viaskodik, mert nem fogadta el a keresztény értékrend alkotmányába való beépítését, valamint innen indult el világhódító útjára az illuminátusok doktrinája, II. János Pál Pápa egy szent ember volt, XVI. Benedek Pápa is jeles keresztény, az Ő (Jézus Krisztus) vele való hivatalosok és választottak közül valók, valamint Európa vezető vallása a római katolikus vallás, az eléggé valószínű, hogy Jézus Krisztus meggyőzi az innen származó híveit.
És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek + azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
 Ez nem más, mint a soknemzetiségű USA, mely nemzetnek nevezi magát, holott nem az mert nemzetek keveréke.
És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik + őt tűzzel.
 Ezek az Edomita birodalom 10 legerősebb országa, akik meggyűlölik az USA-t!!!
Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
Ők szintén az Úr gyermekei, Izmael és Ézsau ágán, azaz az edomiták, mindez annak esetére tartatott így, ha Izrael és Dávid népe nem fogadja el az Úr igéjét, végkép elutasítja Őt, mint ahogy ez megtörtént, ezért saját véréből valókkal végezteti el a végítélet által a világ politikai helyreigazítását is!!!
És az asszony, a melyet láttál, ama nagy + város, a melynek királysága van a földnek királyain.
Az asszony akit János látott tehát az utolsó, legerősebb világbirodalom, akinek hatalma van a Föld királyain nem más, mint az USA.
És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott + a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
 
A 18. fejezetben a leomló Babilon nem más, mint az USA és a madarak a liberálisok, akik a leomló Babilon foglyaivá válnak.!!!
Ez nem más, mint az USA és az általa gazdaságilag (tőke szabad áramlása), kulturálisan (alternatív és multikulturálisan) megfertőzött országok!!!
Az alternatív szó jelentése: homoszexualitást, leszbikusságot elfogadó irányzat.
A multikulturális szó jelentése, a nemzeti kultúra háttérbe szorításának árán idegen kulturális hagyományok előtérbe helyezése, nálunk Magyarországon főleg a zsidó kultúra elemeit kell ezen érteni, a hanuka, azaz a zsidó karácsony, mely Eszter könyvéhez fűződik, Xerxes alatt aratott nagy győzelmet Márdokius vezetésével a Perzsiai zsidó diaszpóra a nem filoszemitákon, ami 75000 ember életébe került, a másik ilyen ünnepi esemény a Jom Kippur, melynek keretében a férfiaknak egy kakast, a nőknek egy tyúkot kell háromszor fejük felett megforgatni, hogy elvigye bűneiket, kiegészítve a cigány kultúra elemeinek népünk nemes hagyományai elé erőltetésével (Győzike), ezzel mintegy lovat adva alájuk, kijátszva a cigány fegyvert szegény magyarok ellen.
Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az + Isten az ő gonoszságairól.
Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.
A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok.
 Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel + égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, a ki megbünteti őt.
És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
Ez nem más, mint az USA és az Őt sírató csatlósai.
Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
Itt világlik ki, hogy a 70 éves babiloni rabság, mennyire megalázó volt a zsidók számára, a hasonlat csak visszatér erre a régi sérelemre, de a zsidók jelentik most a Föld számára Babilont és elkerülhetetlenül, újkori csapásokkal ugyan, de annak sorsára jut az USA is.
A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nemveszi;
  Ez nem más, mint az USA és érdekszférája!!!
És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!
      Ez nem más, mint az USA, mely egy órában pusztul el, siratják hívei és port hintenek fejükre ősi szokás szerint.
És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.
És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid + valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.
 Ez nem más, mint az USA, melyre ez a büntetés vár, összeomlik és nem is lesz többé nagyhatalom, három részre szakadása után ugyanis olyan ellentétek jönnek létre egyes részei között, hogy többé béke ott nem lesz!!!
 
A 19. fejezetben megfogaték a Sátán és a fenevad, azaz a Világállam vezetője és a még Tőle is szervezetileg elkülönülő hamis próféta, aki a világ félrevezetését irányította – ez lehet valóságos személy, de lehet szimbolikusan a média is, mely tudvalevően a leghatékonyabb félrevezető eszköz a hatalom kezében, de itt meg kell figyelni, hogy azoknak sem jár kegyelem, akik a fenevad bélyegét felvették, tehát hagyták félrevezetni magukat bármely okból, legyen az anyagi előny vagy részhatalom és mindannyian a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.
 
A 20. fejezetben Sátán megkötözése és mélységbe vetése után ezeréves béke és boldogság következik a Földre, mert megszűnik a hitetés, azaz a félrevezetés, mely ma olyannyira jellemző világunkra.
Az első feltámadás azok számára adatik meg, akik Krisztus hívei és szerepelnek az élet könyvében,
Ezek már nem halnak meg másodszor, az ezer esztendős békesség és Isteni kegyelem időszakában Krisztus vezetése alatt tölthetik le életüket. Azonban nem mindenki támad fel az első feltámadás alkalmával, lesznek akiknek ez nem adataik meg, ezeknek még várni kell.
 
 
A Mindenható Isten másodjára már nem adja meg azt a luxust, hogy évezredeket várjon arra, ki az aki fontosnak tartja Őt (a természet és az emberi test templomának tiszteletben tartását) és hívővé válik, aki bizonyságtételekkel is kijelenti hitét, hanem azonnal elpusztítja hatalmánál fogva Sátánt és híveit, mert nyilvánvaló, hogy a várakozás nem vezet további eredményre, itt tehát emberi reakciók nyernek prioritást.
Az ördög (Sátán) és a hamis próféta elpusztíttatik, örök kárhozatra ítéltetik. Meg kell figyelni, hogy az Ördög nem saját maga, hanem az általa kárhozatra kiválasztott hamis próféta fogja a hitetéseket végezni.
A második halált is megelőzi Isten könyörületes vizsgálódása az embert tettei szerinti ítéletet kialakítani, mely cselekedeteik szerint adatik meg. Még most is fontosnak tartja, hogy érdemek alapján ítéljen, azonban most már koránt sincs akkora türelmi, kegyelmi időszak, a közvetlenül megelőző ezer év alatti érdemek, bűnök döntik el ez ítéletet.
 
A 21. fejezetben a világ teljesen újjászületik, ezután Isten és Jézus Krisztus igazsága: a szeretet uralkodik majd a Földön és megszűnik a tenger USA-t védő szerepe, mert a Fenevad levettetik trónjáról.
János meglátja a szent várost, Jeruzsálemet, mely most már betöltheti azt a szerepet, melyet eredetileg is szánt neki az Úr, példamutató legyen a maga szerénységében és szépségében a Föld lakói számára, mint Jézus Krisztus menyasszonya jelenik meg a JELENÉSEK KÖNYVÉ-ben.
    A Bárány azaz Jézus Krisztus menyasszonya az új Jeruzsálem, mely immár engedelmesen Isten akarata szerint él, ahogy az Úr Isten eredetileg is tervezte, Ura maga Jézus Krisztus.
    Itt válik érthetővé, hogy miért forszírozzák a Da Vinci kód c. könyvet, melyben Jézus Krisztus nem hal meg, túléli a keresztre feszítést és Mária Magdalénát elveszi feleségül, gyermekeik születnek, ősi dinasztiát alapítva, így akarják előkészíteni az új Jeruzsálemre a figyelem ráterelését, holott az nem a régi beidegződések alapján fog működni, hanem Jézus Krisztus igéinek alapján mutat irányt az újjászülető világnak.
 
A 22. fejezetben egy teljesen új világ következik, melyben nincsen bűn, a szeretet lesz a legfőbb érték és Krisztus igéjét mindenki önként betartja. Ebben a fejezetben az új Jeruzsálem tökéletes voltát ismerteti a próféta, apostol, János evangelista, a Jánost kísérő angyal egyenesen meghagyja, hogy a JELENÉSEK KÖNYV-ét János be ne pecsételje, azaz azt szabad hirdetni, mivel az idő közel van.
Aki igaz, legyen igaz ezután is, aki bűnös. legyen bűnös ezután is, Krisztus mindenkinek meg fog fizetni cselekedetei szerint, Ő az Alfa és az Omega, az első és utolsó, hamar el fog jönni, most más tényleg nem kell tovább várni, mert 2065-ben következik be a végítélet, az okok, melyeket az ember bűnei okoznak, ekkorra halmozódnak olyan mértékűvé, hogy a végítélet eljöttét előidézik, így elérkezik Krisztus igazságtevésének időpontja, szemben az eddigi helytelen becslésekkel, melyek nem tudományos alapokon kalkulálták ki a végítélet időpontját, hanem vallási megszállottság alapján, holott, itt is mint az élet minden területén kauzális relációk fogják meghatározni a kérdéses akció (végítélet) pontos időpontját.
 
 
VÉGKÖVETKEZTETÉSEK.
 
A végítélet akkor következik be, amikor az alábbi tényezők együttes hatásai összegződnek;
 
1.       amikor a globális felmelegedés környezeti hatásai olyan tragikus következményekkel járnak, hogy komoly mértékben veszélyeztetik az ember adaptációs készségét a Földgolyó megváltozott természeti körülményeihez.
2.       amikor az USA világcsendőri szerepköre és fegyveres támadásai oly mértékben felháborítják az edomita és a kínai világhatalom államait, hogy egységbe kovácsolva Őket együttes erővel lépnek fel a cionista USA világbirodalom ellen.
3.       Egybeesik a végítélet azzal is, hogy erkölcsileg oly mértékben szétrombolódik a világ, hogy tarthatatlanná válik a világ összes országa számára is.
4.       A gazdasági összeomlás is erre az időre fog megjelenni, azaz a tőzsdei és árfolyam-manipulációkkal olymértékben kiszivattyúzza a pénzt a Világállam a neki nem tetsző régiókból, hogy ellehetetleníti gazdálkodási életüket.
5.       Mindez a 70 éves babiloni fogság mintájára, mintegy 70 év múlva következik be, a világ cionista megszállása kb. 1995-ben ért el olyan fokot, hogy ki lehet jelenteni: elkezdődött a Világállam, a végítélet kb. 2065-ben következik be, tehát ez a végítélet időpontja isegy-két év eltéréssel.
 
 
A végítélet Ószövetségi Bibliai alapjai.
 
005. MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE A TÖRVÉNY SUMMÁJA
 
5.

 

6.,
10.               És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ad néked nagy és szép városokat, a melyeket nem építettél;
11.               És minden jóval telt házakat, a melyeket nem te töltöttél meg, és ásott kutakat, a melyeket nem te ástál, szőlő- és olajfakerteket, a melyeket nem te plántáltál; és eszel és megelégszel:
 
7.,
6.    Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén.
 
14.,
2-                   Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy néki tulajdon népe minden nép közül, a melyek a föld színén vannak.
 
15.,
6.          Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
 
23.,
20.   Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyújtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
 
28.,
1.         Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
9.  És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
11.               Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
 
14.       Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
15.   Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
16.   Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
17.   Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te
 juhaidnak ellése.
18.   Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
19.   Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
20.   Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
21.   Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal és szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
22.   Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
23.   Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
27.   Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;
28.   És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson.
29.   Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.
30.   A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson.
31.   A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.
32.   A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
33.   És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.
44.   A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
45.   Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.
46.   És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;
47.   És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.
63.   És kevesen maradtok meg, a kik annak előtte oly sokan + voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.
64.   És a miképen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket: akképen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt.
65.   És szétszór téged az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, a kiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ.
66.   De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ádott néked az Úr.
 
30.,
1.       És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
2.       És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
3.       Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden + nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
4.       Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
5.       És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
6.       És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.