Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A - hang/betű

2009.02.14
A
 
abbé
apát, rendfőnök, némely szerzet főnöke
abbreviatúra, abbreviáció
rövidítés
abdikál
leköszön (hivatalról); lemond (jogról, hatalomról), visszalép, visszavonult, letesz (vmiről), felad, felhagy (vmivel)
aberráció
eltérés, eltérülés, elhajlás, beteges hajlam; (erkölcsi) el- v. megtévelyedés, fonákság, torzulás, visszásság
abiogenezis
ősnemzés; az élő, szerves anyag keletkezése szervetlenből világűri sugárzás hatására
abiotikus
élettelen (olyan jelenség, mint a hőmérséklet, légnyomás)
ablaktálás
orv szopós csecsemő elválasztása az anyától; anyatej apadása, megszűntetése
abláció
földfelszín pusztulása, elhordása, mállása (víz, szél következtében)
abnormális, abnormis
beteges, félresikerült, fogyatékos, fonák, kótyagos, zavart, rendellenes, nem rendes, szabályellenes, szabálytalan, természetellenes, nem természetes, torz
abolicionizmus
vminek az eltörlését szorgalmazó mozgalom (halálbüntetés, nemi kufárkodás, rabszolgaság)
abonál
járat, előfizet, megrendel (lapot), bérel (páholyt színházban)l
abortál
elvetél (magzatot szándékosan), elszül, angyalt csinál, halva szül
abortusz
vetélés (magzaté, szándékosan, művi úton), angyal csinálás, terhesség megszakítása
ab ovo
lat eleve, eredendően, elejétől, kezdettől fogva, kezdetben, mindenekelőtt
abscessus
lat orv kelés, kelevény, fekély, gyülevény, gyülés, gennyhólyag, tályog
abszcissza
lat, mat vízszintes tengely (a síkbeli derékszögű tengely-rendszerben); vmely pontnak a függőleges tengelytől mért távolsága
abszentizmus
tartózkodás vmitől, távolmaradás; régen a nagybirtokosok azon szokása, hogy az év nagyrészében távol maradtak
abszolutizmus
korlátlan uralom, kényuralom, önkényuralom, kényuraság, önkényeskedés, zsarnokság, jogtiprás
abszolúció
bűnbocsánat, megbocsátás, mentesítés, feloldozás, felmentés,
abszolút
feltétlen (engedelmesség), kizárólagos, független, mástól nem függő, mindenek feletti, örök (érték), teljesen önálló, általános, meggyőző, fölényes, döntő (szótöbbség, magasság), nem viszonylagos, (meg)változhatatlan, biztos, való, tiszta (igazság, szesz), teljes, tökéletes, korlátlan, teljhatalmú, önkényes (uralom, uralkodó, kényúr, zsarnok); ~e föltétlenül, minden bizonnyal, mindenesetre, okvetlenül, teljesen, tökéletesen; (tagadás esetén) éppen(séggel), teljesen lehetetlen, egyáltalán nem
abszolvál
föloldoz, felment, elejti a vádat, mentesít; elvégez (tanulmányt), kijár (iskolát)
abszorbeál
felszív, elnyel, (vegyileg) megköt
abszorbens
gázokat gőzöket felszívó, megkötő anyag
abszorpció
gázok, gőzök elnyelése, megkötése folyadékban v. szilárd testben; fényk fényelnyelés
absztinens
önmegtartóztató (élvezeti cikkek, főleg szeszes italok fogyasztásától tartózkodó személy), bornemissza
absztrakció
elvonatkoztatás, elvonás; elvont fogalom
absztrakt
elvont (fogalom), gondolati, fogalmi, elméleti, nehezen érthető
abszurd
képtelen, elképesztő, értelmetlen, esztelen, lehetetlen, ostoba; ~itás, abszurdum lehetetlenség, képtelenség, légből kapott dolog, értelmetlenség, esztelenség, ostobaság
abúzus
bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; orv túlfogyasztás, túladagolás (gyógyszeré, szeszes italé)
accusativus
lat nyelvt tárgyeset
a conto
ol előleg, előpénz, törlesztés, visszafizetés
acroski
hótánc, hómutatvány
activum
nyelvt cselekvő mód (igéké)
adaptáció, adaptálódás
alkalmazkodás (szervezeté), alkalmazás vmire, igazítás vmhez, átdolgozás, átalakítás
adaptál
illeszt, alkalmaz, hozzá igazít, módosít, átalakít, átdolgoz, átültet, újjáépít, újra berendez; ~ás átalakítás, átdolgozás (színpadra)
adapter
átalakító (segéd)berendezés v. készülék
adatbázis
adatállomány, -készlet, -telep (TÉ)
addenda
pótlás, kiegészítés, függelék, melléklet, hozzáadás, toldalék
additív

összea(dó)dó, összetevő, összegező, adalék(anyag)

 

adekvát
megfelelő, helyén való, kellő, odaillő, találó (kifejezés); egyenértékű, egybevágó
adeptus
lat beavatott, tanítvány
ad hoc
lat alkalmi, alkalom szülte, egyszeri, esetleges, átmeneti, pillanatnyi
adiectivum
lat nyelvt melléknév, mássalérthető
ad infinitum
lat végtelenségig, vég nélkül
ad interim
lat átmenetileg, ideiglenesen, idénylegesen, közbe eső módon
adjunktus
segéd, első tanársegéd, egyetemi, felsőfokú oktató, orvoskari tanszék helyettes vezetője, kórházi főorvos helyettese
adjusztál
felszerel, megigazít, átalakít, alakra szab; üt, ver, elpáhol 
adjutáns
hadsegéd, segédtiszt
ad libitum
lat kedv, tetszés szerint
adminisztráció
igazgatás, ügyintézés, ügykezelés, ügyvezetés, ügyvitel, irodai munka, iratmunka, iratelosztás, hivatalos út; közigazgatás, annak vmely szerve és működése; vállalat, intézmény ügyintézési osztálya; kormányzat (USA-ban)
adminisztrál
igazgat, intéz (vmit); jól ~ja magát saját személyét ügyesen az előtérbe nyomja
admirális
tengernagy, hajóraj, -had parancsnok
adoptál
örökbe fogad, elfogad, magáévá tesz
adresszál
címez (levelet); megszólít, hív; meg-jegyzést intéz vkihez
adult
ang felnőtt, nagykorú
ad usum
lat használatra, vkinek a használatára
advent
karácsonyt megelőző hetek
adverbium
lat nyelvt határozószó
aerobic
sebesmozgás (MA); gyors és erőteljes testgyakorlatok zenére
aerodinamikus
áramvonalas; az áramló levegőben ható erőkkel kapcsolatos
aeronautika
repüléstan, léghajózástan
aeroszol
permet, (festék-, folyadék-, gyógyszer-, illat-, vegyszer-) -porlasztó, -permetező, -szóró, -felhő; gázos porlasztó; ~os csomagolás porlasztótartály
afázia
orv beszéd- v. írászavar; a beteg képtelen kifejezni gondolatait v. másokét megérteni
affektál
tetteti magát, színlel, mutat, tetszeleg, kényeskedik, nyafog, szenveleg, negédel, negédeskedik, úgy tesz mintha, teszi magát
affektív
érzelmi, kedélyi, lelki
affektus
heves érzelmi fellobbanás, indulatkitörés
affér
kellemetlen ügy, nézeteltérés, összetűzés; becsületbeli ügy; kaland, viszony
affidavit
lat ang közigazgatási hatóság előtt tett, esküvel megerősített írásbeli nyilatkozat; jótállás, szavatosság, kezeslevél (bevándorlónak)
affinálás, affináció
műsz csiszolás, tökéletesítés, tisztítás
affinitás
hasonlóság, megfelelés, rokonság; vegyrokonság, vonzás, vonzódás
affixum
lat nyelvt a szótőhöz elől v. hátul kapcsolódó toldalék (igekötő, rag, jel, képző)
affrikáta
nyelvt dörzshang, zár-réshang, összeolvadásos hang; olyan mássalhangzó, amelyben egy zárhang és egy réshang olvad össze: c, dz, cs, dzs
aforizma
gondolat, (sűrített, tömör, velős) jótanács, eszmekincs (PSz), (bölcs, szellemes) mondás, bölcsesség, szállóige
a fortiori
lat annál is inkább, a nagyobb nyilvánvalóság alapján
after-shave
ang arcszesz (borotválkozás után) arcpacskoló (TÉ)
agenda
lat ang napirend, ami napirenden van, amiről szó van, amiről az emberek beszélnek, beszéd tárgya, ügyrend, munkarend; kijelölt, előjegyzett, tervezett feladatok, tennivalók, elintézni valók, előjegyzési napló
agent provocateur
fr felbérelt bujtogató, beugrató, felbujtó, rendőrkém, rendőrügynök
agentúra
ügynökség, kirendeltség, fiók(intézmény), leányvállalat, szolgálat
agglomeráció, agglomerálás
felhalmozódás, felhalmozás, összegyűjtés, torlódás, zsúfoltság, összesűrűsödés, tömörülés (népességé), település (nagyváros körzetében), alvóváros
agglutináció
összecsapódás, kicsapódás; összesűrűsödés, egyesülés összetapadással
agglutináló
ragozó (nyelv); ® analitikus
aggregálódik
összegyűl, felhalmozódik
aggregátum
halmaz; egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem levő elemek halmaza
agilis
élelmes, életrevaló, eleven, mozgékony, fürge, gyors, serény, buzgó, tettre kész, tevékeny, ügyes
agitáció
politikai meggyőzésre irányuló tevékenység; rábeszélés; izgatás
agitál
bujtogat, izgat, lázít, uszít, unszol, győzköd, rábeszél; mozgat (vmi dolgot), mozgolódik, mozgalmat indít, tevékenykedik, működik, dolgozik (vki ellen), buzgólkodik (vmiben), terjeszt
agitátor
felbujtó, bujtogató, izgató, lázító
agnoszkál
felismer; halottat azonosít
agonizál
haldoklik, halódik, halálán van, a végét járja, az utolsókat rúgja; pusztulóban van, tönkre megy; aggályoskodik, aggódik, kínlódik
agorafóbia
félelem a nyílt tértől, térrémület, tériszony, szabadtér iszony
agónia
haldoklás, halálküzdelem, haláltusa, (vég)vonaglás
agráfia
írásképesség elvesztése
agrár-
földművelésügyi, földművelési, mezőgazdasági, gazda- (tűntetés); ~ium mezőgazdaság
agresszió
erőszak, lerohanás, támadás; egy egyén vagy kis csoport részéről kedvtelésből, félelemből vagy önvédelemből; vmely ország területi épsége elleni fegyveres, belügyeibe való erőszakos beavatkozás
agresszív
erőszakos, támadó, rámenős, sértő, durva, éles (hang), ellenséges, kihívó, barátságtalan, hódító (politika), harcias, harapós, kötekedő, békétlen (természetű), maró
agro-
mezőgazdasági; ~geológia mezőgazdasági talajtan; ~kémia mezőgazdasági vegytan; ~meteorológia mezőgazdasági időjárástan; ~nómia mezőgazdaságtan, mezőgazdasági üzemtan; ~nómus okleveles mezőgazdász, mezőgazdasági üzemi szakértő, üzemmérnök; ~ökológia mezőgazdasági környezettan, természetkímélő mezőgazdaság; a mezőgazdaságnak a környezetre, a természetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág; ~technika gazdaságos növénytermesztés tana; talajműveléstan
akadémia
főiskola, tudós v. tudományos v. művészeti társaság; vmely ország legnagyobb tekintélyű, irányító jellegű tudományos intézménye; művészeti v. műszaki v. katonai főiskola
akadémikus
fn tudós társaság tagja; mn elméleti, elvont, nem gyakorlati (kérdés, vita)
akceleráció
(föl)gyorsulás; új nemzedék viszonylag gyorsabb felserdülése
akcentus
hangsúly, hanglejtés, nyomaték, hangnyomat, kiejtés, hanghordozás, beszédmód, idegen v. idegenszerű (ki)ejtés, árnyalat, mellékzönge; ékezet, hangsúly jele
akceptál
elfogad (föltételt, ajánlatot), rááll vmire, elvállal, jóváhagy, magáévá tesz, osztozik (a nézetben), befogad (vkit a társaságba)
akcidens
véletlen(ség), véletlen eset; mellékes dolog, járulék
akcidentális
véletlen, esetleges, mellékes, járulékos
akció
cselekmény, cselekvés, munkálkodás, működés, beavatkozás (katonai), rajtaütés (rendőri), ténykedés, tett, tevékenység; (alkalmi, időszakos, nyári, őszi, téli) árleszállítás, kiárusítás, jutányos, kedvezményes, leszállított, olcsó árak, végkiárusítás; intézkedés, kezdeményezés, mozgalom, megmozdulás, tüntetés; action ang, fn cselekvés, eljárás, (be)hatás, közbelépés, művelet, ténykedés, tett; ~centrum nagy területek időjárását befolyásoló, helyi, de tartós légköri képződmény; ~thriller ang rémmozi

akklamáció

hangos tetszésnyilvánítás, (köz)felkiáltás, éljenzés

akklimatizálódik

hozzászokik, meghonosul, alkalmazkodik (új környezethez, éghajlathoz)

akkomodáció

alkalmazkodóképesség, alkalmazkodás; orv a szem alkalmazkodása közel- és távollátáshoz

akkord

hangzat, összhangzat, összecsengés; legalább három különböző magasságú hang egyidejű hangzása; közg teljesítménybér, darabbér

akkreditál

elismer, (államilag, intézményesen) elfogad, hitelesít, igazol; megbíz, felhatalmaz (követet); hitelt nyit vkinek; accredit ang külügyi képviselőt megbízólevéllel ellát

akkulturált

beleilleszkedett egy másik műveltségbe, összeolvadt vele

akkumulál

halmoz, fölhalmoz, gyűjt, összehord

akkumulátor

erőgyűjtő (készülék), erőhordozó, erőt átalakító tartály (MA), áramforrás (gépkocsiban) (MA), tápegység (VJ), áramtartály (MI), erőtelep (BL)

akkurátus

(körülményesen) gondos, rendes, pontos, aprólékos, szőrszálhasogató

akné

orv bőrgyulladás, pattanás

akrobata

kötéltáncos, légművész, erőművész

akrobatika

mutatványok művészete; különlegesen nagyfokú testi erőt és ügyességet igénylő tánc- és mozgás mutatványok

akt

ném meztelen emberi testet ábrázoló szobor festmény, fénykép v. rajz

akta

okmány, (ok)irat, ügyirat, följegyzés; ~táska irattartó

aktivátor

vmely vegyi folyamatot elősegítő v. elindító általában kisebb mennyiségű anyag

aktivista

buzgó, serény, szorgalmas, tevékeny tag, résztvevő, szervező, élharcos (mozgalomban)

aktivitás

cselekvés, működés, tevékenység, ténykedés, mozgás, munkálkodás, serénység

aktivizál

bekapcsol, megmozgat, tettre késztet

aktív

cselekvő, működő, tevékeny, dolgos, munkás, serény, eleven; tényleges szolgálatban álló, még nem nyugdíjas; ható, hatékony, hatásos; erősen kötő; nyereséges, hasznot feltűntető; áram- v. feszültségforrást tartalmazó; ~ nyelvtudás élő, használati szintű nyelvtudás; ~ zóna működő rész (atomerőmű azon része, ahol végbemegy az atommaghasadás)

aktíva
ker cselekvő vagyon, készpénz, üzleti vagyon, követelések; vállalati mérlegnek az a része, amely a meglevő anyagi értékek minden fajtáját tartalmazza
aktualitás
időszerűség, alkalomszerűség; a nap eseménye
aktualizál
előhoz, időszerűvé tesz, korszerűsít, napirendre térít, naprakészen tart, (adott időpont szerint) értékel, működtet, vonatkoztat; ~ódik időszerűvé válik, napirendre kerül, megvalósul
aktuális
időszerű, korszerű, mai, napirenden lévő, napi jelentőségű, mostani, jelen, jelenlegi, ez idő szerinti, amiről most van szó, fennálló, meglévő, tényleges (állapot), érdekes, jelentős, divatos, ami az érdeklődés középpontjában van, sürgős, szükséges, döntő, esedékes, megoldásra váró, pillanatnyi, alkalmi, múlékony értékű
aktus
cselekedet, cselekmény, cselekvés, tény, tett, ténykedés, eljárás, végrehajtás, művelet, esemény, szertartás, ünnepség, fölvonás (színdarabban); közösülés, szeretkezés
akupunktúra
tűszúrásos kezelés, gyógymód; kínai eredetű gyógykezelés a test meghatározott pontjain alkalmazott tűszúrások révén
akusztika
hangtan; hangáramlás, hanghullámzás, hangjárat, hangmozgás, hangvezetés, hangzat, hangzás, kicsengés; hallhatóság; vmely helyiség hangtani, hangzási viszonyai
akut
éles, hegyes, heves, heveny, hirtelen fellépő (betegség), veszedelmes, végzetes, válságos, fenyegető, súlyos, égető, sürgős, időszerű (kérdés)
akvarell
vízfestés; vízfestmény, vízfestékkel készített festmény; vízfesték
akvárium
szobai víztartó, haltartó (KD), halkalitka; szobai halpalota, vízpalota (KD)
akvizíció
szerzés, szerzemény; megbízások, megrendelések, előfizetések gyűjtése
alabárd
szekercefejű bárd, dárda; hosszú nyelű, régi vágó-szúró fegyver
alamizsna
(könyör)adomány, kolduskenyér; éhbér
alarm
riadó; ~íroz riadóztat, riaszt, felver, serkent; nyugtalanít
albatrosz
viharmadár
albinizmus
festékanyaghiány (bőrben, szőrzetben, szemben)
albinó
fehér szőrzetű, vöröses szemű ember v. állat; vöröses szemű, fehér tollú madár
album
emlékkönyv, bemutató könyv; fényképkönyv, gyűjtemény, tárló (kép, bélyeg)
alfa
vmnek a kezdete, alapja, alapfeltétele; a görög ábécé első betűje; ~betikus betűrendes, ábécésoros, ábécérendet követő; ® omega