Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szent Szellem kiáradása

2009.05.26

A Szent Szellem kiáradása

Pünkösd napján arról emlékezünk meg, hogy Krisztus első tanítványaira kiáradt a Szent Szellem. (Az esemény leírása a Bibliában az Apostolok cselekedetei című fejezet második részében található.) A karácsony az Atya ünnepe, a húsvét a Fiúé, a pünkösd pedig a Szent Szellemé. Mivel a Szentháromságból a Szent Szellem a legkevésbé érthető, nézzük meg, mit tanítottak erről a keresztény bölcsek:

1. Tertulliánusz tanítása
A Szent Szellem a Fiú által az Atyától van. A Szent Szellem vezet el az Atya és a Fiú megértéséhez, általa teljesedik be az üdvtörténet.

2. Origenész tanítása
Az Atya adja a létet, és a Fiú adja az értelmet. A Szent Szellem által szentelődik meg a lét és az értelem. Csak a következő tulajdonságokkal rendelkező emberek képesek befogadni a Szent Szellemet:
- megtértek a magasabb értékekhez,
- Krisztus útján járnak,
- jótettekben élnek,
- Istenben bíznak.

3. Szent Ágoston tanítása
Az Atya és a Fiú közösségét a Szent Szellem teremti meg. Az Atya a szerető, a Fiú a szeretett, a Szent Szellem pedig a kettőjük között áradó szeretet.

4. Aquinói Szent Tamás tanítása
A Szent Szellem egy isteni lény, az Istenből kiáradó jóság. A Szent Szellem Isten megszemélyesült szeretete. A szeretet így a Szent Szellem törvénye, az élet és kegyelem hordozója.

A Szent Szellem leggyakoribb jelképei: olaj, tűz, fény, galamb, kéz (a kézrátétel miatt). A Szent Szellem működik a hét szentségben is. A Szent Szellem ajándéka a három isteni erény (hit, remény, szeretet), és ő segít a négy emberi erény (bölcsesség, igazságosság, bátorság, mértékletesség) kialakításában is!

"A Szent Szellem nélkül az Isten távoli, Krisztus a múltban reked, az evangélium halotti beszéd, a misszió csak propaganda, a kultusz egy emlék, és a keresztény cselekvés rabszolgának való erkölcs. Ám a Szent Szellem által a kozmosz felmagasztosul, és az Isten országának születésével vajúdik. A feltámadott Krisztus jelen van, az evangélium életerő, a misszió pünkösd, az emberi cselekvés átistenített."
Ignazio Hazim

Kundalini út és a pünkösdi út

A kundalini út lényege a medenceüregben tárolt földerők és szexuális erők felvezetése a fejbe.
A kundalini úton a csakrák éteri szirmai alulról fölfelé haladva nyílnak meg.
A pünkösdi út lényege a Szent Szellem-erők felvétele a fejbe, és levezetése a medenceüregbe. A pünkösdi úton a csakrák asztrális szirmai nyílnak meg, fentről lefelé. A kundalini út extatikus élményekhez vezet, a szellemi világ testen kívüli és öntudatlan megismeréséhez.
A pünkösdi úton az ember testében maradva, nappali, éber állapotban, öntudatát is megtartva képes a szellemi világot megismerni!
A kundalini út bejárásában az ősi keleti módszerek, a pünkösdi út megtételében pedig a modern, nyugati krisztocentrikus tanítások segítenek. (A pünkösdi út megvalósítása csak Krisztus földi inkarnációja óta lehetséges!)

Pünkösd és beavatás

A régi beavatásoknál kiemelték a tanítvány ÉN-hordozó szellemét. Ilyenkor a tanítvány három napot töltött testen kívül, teljesen öntudatlan állapotban. A régi beavatásoknál az éber tudatállapot nem maradt meg, hanem a felébredés után a beavatott visszaemlékezett a szellemi szférákban átéltekre.
Az első pünkösd óta a szellemi világgal való teljesen új kapcsolat vált lehetségessé: eggyé válás a makrokozmosszal, az ÉN-tudat teljes megőrzésével.
Ami a régi beavatásoknál csak mélyalvásban volt lehetséges, az a pünkösd óta tudatos, éber állapotban is elérhető!
A beavatási szintek kapcsolatban állnak egy-egy jelentős ünneppel. Egy adott ünnep valódi-belső átélése segít előrébb jutni a modern beavatási úton.

Húsvét - Mennybemenetel - Pünkösd

Ez a három ünnep azt a három fokozatot írja le, ahogyan Krisztus egyesült a földi léttel. A földi világ metamorfózison ment keresztül Krisztus által, három fokozatban:

I. fokozat - Húsvét
A húsvéti események révén a magasabb rendű kozmikus élet magja, egy új Nap csírája belesüllyedt a földi létbe. Jézus halálával elindult a Föld Nappá válása, egy új kozmikus középpont teremtődött a világmindenségben! Az első húsvét tehát Krisztus által a Föld Nappá válásának kezdete.
A húsvéti eseményekből fakadóan a kozmikus szeretet megszületett a Föld szférájában. A Golgotai Misztérium szabad kozmikus tett, mely a kozmikus szeretetben gyökeredzik, és csak az emberi szeretet tudja felfogni.
A golgotai esemény minden ember számára megtörtént (kollektíven), de az egyedi ember számára (individuálisan) akkor válik gyümölcsözővé, ha befogadja a Szent Szellemet, átmegy a saját pünkösdi élményén!

II. fokozat - Mennybemenetel
Lehetővé vált, hogy az emberek felvegyenek étertestükbe egy új erőt, Krisztus fényét. Krisztusig minden esetben három napon belül lebomlott az emberek éteri teste. Krisztus óta az étertestek azon része, amelyet áthatott a krisztusi szeretet (agapé), nem bomlik le.
A le nem bomlott éteri testek Krisztus óta fokozatosan egy épülő gyűrűalakzatot alkotnak a Föld körül. Krisztus mennybemenetele következtében az emberi étertestekbe beleszőtt eleven bölcsesség meg tudja óvni az embert a két szélsőséges tendenciától a halál utáni létben:
1. Az ÉN túlzott feloldódása (luciferi feloszlás a kozmikus terekben)
2. Az ÉN túlzott megerősödése (ahrimáni elkülönülés a többiektől)
A Föld körül kialakuló éteri gyűrű Keleten Sambala, Nyugaton Vita Sophia néven terjedt el az ezoterikus tanításokban.

III. fokozat - Pünkösd
A Földdel eggyé vált Krisztus fénye kisugárzik a Földből. A Föld körül kialakult éteri gyűrű visszaveri ezt az asztrális fényt. Az ezoterikus kereszténységben ezt a Földből kiáradó és az éteri gyűrűről visszaverődő krisztusi fényt hívják Szent Szellemnek.
Ezt az erőt kell tudatosan befogadni a hetes csakrán keresztül, és fokozatosan levezetni az
egyes csakrához. A pünkösdi élmény a Szűz Szófia (azaz a megtisztított asztrális test) egyesülése a Szent Szellemmel!
Húsvét erői áthatják akaratvilágunkat!
Mennybemene- [...] Pünkösd erői felébresztik gondolatvilágunkat!

Váradi Tibor